เทคโนโลยีทางวิศวกรรมของเรือรบ เครื่องจักร อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ภายในเรือรบมีความเจริญ ก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รวมทั้งมีความแตกต่างหลากหลายกันตามประเภทและภารกิจของเรือแต่ละประเภท ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในสายงานช่างระดับต้นกลเรือหรือหัวหน้าแผนกจำเป็นต้องมีความรู้และติดตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านนี้ให้ทันสมัยและมีความรอบรู้อยู่เสมอ เพื่อที่จะปฏิบัติงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การศึกษาในรายวิชานี้ มุ่งหมายให้นายทหารนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่อง การประเมินสมรรถนะของระบบต่าง ๆ ภายในเรือ การวิเคราะห์ความเสียหายของเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเรือ รวมทั้งปัญหาในด้านการบริหารงานในความรับผิดชอบ สามารถหาสาเหตุและหนทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา และความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการเรียนรู้ทั้งจากหลักวิชาและประสบการณ์ในอดีตของนายทหารนักเรียนและอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์


การศึกษาในรายวิชานี้ มุ่งหมายให้นายทหารนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและมีการนำมาประยุกต์ใช้กับงานในเรือและงานบนบกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายช่าง สามารถนำความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ