พื้นฐานความมั่นคงและกิจการระหว่างประเทศจะปูพื้นฐานให้ นายทหารนักเรียนเห็นภาพรวมของความมั่นคงทั้งหมดทั้งในด้านมิติต่าง ๆ ของความมั่นคง ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กันของประเทศต่าง ๆ ในโลก และผลกระทบต่อความมั่นคง การได้เห็นภาพรวมของความมั่นคง เป็นพื้นฐานในการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการทหารทั้งหมด


เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ หลักการสงคราม หลักนิยมการรบทางเรือและบทเรียนทางยุทธวิธี รวมถึงหลักนิยมข่าวกรองทหารเรือ