เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและหลักการของการปฏิบัติการทางเรือ กับให้นายทหารนักเรียนได้ทราบถึงแนวคิดและการใช้กำลังทางเรือโดยทั่วไป


มุ่งหมายให้นายทหารนักเรียนมีความรู้และเข้าใจถึงประวัติและวิวัฒนาการของแนวความคิดในการใช้กำลังทางเรือ หลักนิยมในการปฏิบัติการทางทหารรูปแบบต่าง ๆ เช่นการยุทธร่วมการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทำสงคราม ตลอดจนได้ทราบถึงเทคโนโลยีและแนวความคิดใหม่ ๆ ในการเตรียมและใช้กำลังทางเรือและในการปฏิบัติการทางทหารรูปแบบต่าง ๆ


การศึกษาในรายวิชากฎหมายจะทำให้นายทหารนักเรียนทราบถึงหลักกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติการทางเรือ ไม่ว่าจะเป็นในยามสันติหรือสงคราม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องทั้งทางเทคนิคและกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดปัญหาอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือนำมาซึ่งความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่