การศึกษาในรายวิชากฎหมายจะทำให้นายทหารนักเรียนทราบถึงหลักกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติการทางเรือ ไม่ว่าจะเป็นในยามสันติหรือสงคราม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องทั้งทางเทคนิคและกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดปัญหาอันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือนำมาซึ่งความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่