เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจขั้นตอนและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางทหาร และแนวคิดในการปฏิบัติการทางทหาร โดยจะฝึกปฏิบัติในรายละเอียดของทฤษฎีในชุดวิชายุทธศิลป์ การวางแผนทางเรือ และแนวคิดในการทําสงครามทางเรือ ซึ่งมีความสําคัญต่อ ผบ .หน่วยกําลังรบ และฝ่ายเสนาธิการในการวางแผนปฏิบัติการร่วมต่อไป