เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ และเข้าใจวิธีการเข้าสังคมเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับการดำรงตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นต่อไป