การเรียบเรียงและการบรรยายเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนายทหารฝ่ายอำนวยการที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งงานหลักจะมีลักษณะเป็นการเสนอความคิดเห็นที่ได้กลั่นกรองแล้วให้ ผู้บังคับบัญชาตกลงใจ ทั้งในรูปของการพูด การสรุปเรื่อง การอภิปราย การประชุมหรือการเรียบเรียงเป็นเอกสารของทางราชการ จึงจำเป็นต้องให้มีการศึกษาและฝึกฝนในรายวิชานี้ก่อนที่จะให้ศึกษางานของฝ่ายอำนวยการและวิชาอื่น ๆ ต่อไป


เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านการบริหาร เห็นถึงความแตกต่างในการบริหารงานหน่วยงานทั่วไปกับการบริหารหน่วยงานทางทหาร  สามารถวิเคราะห์ข้อดี - ข้อด้อยของการบริหารงานทางทหารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และรู้วิธีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานทั่วไป การบริหารโครงการ การบริหารงบประมาณและภาวะผู้นำ