เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและคุณลักษณะที่สำคัญของการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงาน การจัดองค์กร การควบคุมแล ให้ทราบถึงหลักการและกรรมวิธีต่าง ๆ ของการบริหารบุคคล เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมทั้ง องค์ความรู้ที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการในหน้าที่ต้นกลเรือหรือหัวหน้าแผนกในสายงานช่าง

อาจารย์ผู้สอน: อ.กัญจน์  คณาธารทิพย์

เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และแนวทางการประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรม เพื่อนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างประหยัด หรือ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ ทั้งทางด้านการจัดหามาใช้ในราชการ การใช้งาน การซ่อมบำรุง การจำหน่ายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้งาน ตลอดจนการพิจารณาจัดหา/ปรับปรุง/ดัดแปลง อุปกรณ์หรือระบบ ทดแทนสิ่งที่มีอยู่เดิมต่อไป

อาจารย์ผู้สอน: อ.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์

เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญของการบริหารโครงการ ลักษณะของการบริหารโครงการและการนำการบริหารโครงการมาใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสมภายใต้กรอบของต้นทุน เวลา และคุณภาพ นับตั้งแต่การจัดทำโครงการ การวางแผนงาน การดำเนินโครงการและการปิดโครงการ

อาจารย์ผู้สอน: อ.หทัยรัตน์  บัณฑิตยารักษ์

เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมแต่ละประเภท การบริหารงานเชิงคุณภาพ และ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป


เพื่อให้นายทหารนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ ระบบ มาตรฐาน ระเบียบ วิธีการบริหารการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถของหน่วยต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ทราบถึงแนวความคิดและขั้นตอนการซ่อมบำรุง การจัดหาพัสดุ และกรรมวิธีการจัดหาเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุง ตลอดจน ระเบียบข้อบังคับและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่ตรวจรับ ตลอดจนปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เป็นสิ่งสนับสนุนและเกื้อกูลต่อการบริหารระบบการซ่อมบำรุงเรือของ ทรเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจและประสบการณ์  ซึ่งสามารถใช้ประกอบการศึกษาหรือปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือมากยิ่งขึ้น