เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ศึ ก ษ า ก ร อ บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก ขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยเฉพาะการส่งกําลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการในนาม กองกําลังสันติภาพของ UN ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ ทั้งเป็นการปฏิบัติการโดยตรง และเป็นการสนับสนุน หน่วยงานอื่นนอกเหนือจากภารกิจในด้านการป้องกันประเทศที่ได้กําหนดไว้  ประกอบกับมีความเข้าใจประเด็นต่างๆ ดังนี้ 


๑. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้กําลังทหารตามมาตราต่าง ๆ ในกฎบัตรสหประชาชาติ

 ๒. ขั้นตอนการออกอาณัติและคําสั่งปฏิบัติการของสหประชาชาติ 

๓. ข้อตกลงว่าด้วยสถานะของกองกําลัง (Status of Force Agreement : SOFAs) 

๔. กฎหมายภายใน ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายของประเทศเจ้าบ้าน 

๕. กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ (law of armed conflict) 

เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบหลักการสําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ ระหว่างรัฐ ทั้งในส่วนที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร อันได้แก่ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างรัฐ โดยเฉพาะหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติการทางทหาร 

๑. เพื่อให้เข้าใจหลักในการกําหนด ROE และมาตรการรองรับ 

๒. เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ ROE ในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน 

๓. เพื่อให้เข้าใจการปรับแต่ง ROE ให้เหมาะสมกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ