๑. ให้มีความเข้าใจการจัดองค์การทางทหารเพื่อการปฏิบัติการร่วม 

  (การจัดคณะเสนาธิการร่วมและกองบัญชาการร่วม) 

 ๒. วิเคราะห์การจัดองค์การทางทหารของไทยในการปฏิบัติการร่วม 

 ๓. ให้ทราบถึงธรรมเนียมการปฏิบัติการของเหล่าทัพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวความคิด

  พื้นฐานในการวางแผนปฏิบัติการร่วม/ผสมในระดับปฏิบัติการต่อไป 

 ๔. ให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ทิอาจเป็นอุปสรรค และแนวทางร่วมกันในการแก้ไขอุปสรรค

๑. ทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่และอนาคต ที่สามารถนํามาใช้ใน 

 ระดับยุทธศาสตร์และระดับยุทธการได้ 

๒. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบสื่อสาร การบังคับบัญชาและการควบคุม ร่วมกับ 

 ระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพเรือที่มีใช้ราชการอยู่ในปัจจุบัน 

๓. ทราบแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Centric Warfare)

 ของกองทัพเรือในอนาคต 

๔. ทราบแนวทางในการต่อเชื่อมระบบ C4I ของแต่ละเหล่าทัพเข้าเป็นระบบรวม