๑. เข้าใจวิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของยุทธศิลป์ 

๒. เข้าใจความสัมพันธ์ของยุทธศิลป์กับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี 

๓. รู้จักและสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญของยุทธศิลป์ได้อย่างถูกต้อง 

รวมทั้งสามารถนําไปใช้ในการวางแผนทางทหาร ผ่านการออกแบบการทัพ 

 ในหัวข้อวิชาต่อไปได้ 

๔. เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทัพ 

๕. สามารถวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบสําคัญที่จะนําไปใช้ในการออกแบบการปฏิบัติการ เรียงร้อยในรูปแบบของเส้นแนวการยุทธ์ได้ และสามารถอธิบาย ทําความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการได้ 

๖. เพื่อให้ทราบความสําคัญของการจัดการทางยุทธการกับความสําเร็จของ 

 การปฏิบัติการทางทหาร 

๗. เพื่อให้ทราบและเข้าใจทฤษฎีและหลักการการจัดการทางยุทธการ 


๑. การวิเคราะห์องค์ประกอบและการประยุกต์ใช้ยุทธศิลป์ (Operational Art) 

ในการวางแผนการทัพ 

๒. องค์ประกอบ และ การออกแบบการทัพ  

๓. ความสําคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางยุทธการ