๑. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นที่ ปัจจัยเวลาและปัจจัยกําลังรบของฝ่ายพันธมิตรและ

 ฝ่ายอิรักได้ 

๒. สามารถวิเคราะห์หาจุดศูนย์ดุลและปัจจัยวิกฤติต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่ายได้ 

๓. สามารถวิเคราะห์การดําเนินกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ รวมทั้งข้อได้เปรียบและ 

 เสียเปรียบของการดําเนินกลยุทธ์เหล่านั้น 

๔. สามารถวิเคราะห์จุดผกผันทางการรบ รวมทั้งสาเหตุที่ก่อให้เกิดการผกผันทางการรบ

๑. ให้สามารถทําการวิเคราะห์การตัดสินใจของ ผบ.หน่วย หรือฝ่ายอํานวยการของ

 หน่วยตามหลักการของยุทธศิลป์ 

๒. ให้เข้าใจผลกระทบของปัจจัยสําคัญต่าง ๆ ต่อการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

 แผนปฏิบัติการทางทหาร 

๓. ให้สามารถทําการวิเคราะห์บทเรียนการปฏิบัติการทางทหารในอดีตเพื่อประโยชนนการใช้กําลังทางทหารโดยเฉพาะกําลังทางเรือเผชิญสถานการณ์วิกฤตได้ในอนาคต