วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ สองภาษา

เพือให้ นายทหารนักเรียนมีทักษะ และความ สามารถในการแสดงวิสัยทัศน์ แสดงความคิดเห็น เจรจาต่อรอง รวม ทั้งสามารถนำเสนอผลงานทั้งทางวาจาและเอกสารภาษาอังกฤษ และยังเป็นการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือต่อไป