การศึกษาหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร เป็นการศึกษาที่ต้องการให้นายทหารนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือการปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ การสงครามพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนายทหารนักเรียนในฐานะนายทหารชั้นผู้ใหญ่เพื่อเป็นพื้นฐานในการประสานงานและสนับสนุนหน่วยกำลังทางเรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้หนึ่งของ ทร.